ANG PAGLIKHA

Hindi ba likas na kalagayan ng bawat tao na tumingin sa kalangitan kapag siya ay nangangailangan at sirang-sira ?Kapag may isang nawala sa kaniya upang tumawag sa Panginoon, at kapag siya ay nasa kapighatian na kaniyang ititingin ang kaniyang mga mata upang humingi ng tulong sa isang makapangyarihan, ito’y lubos na katutubong kalikasan ng buong sankatauhan

Sa bawat nilalang na tao ay nasa loob niya ang isang naturalisang pagkakahilig na magtanong ng isang katanungan tungkol sa layunin ng buhay; ano ang ginagawa natin dito? Ano ang layunin ng ating buhay? Mayroon bang Tagapaglikha o kaya’y lumitaw ba ang lahat ng ito sa pamamagitan lamang ng di inaasang pagkakataon?

Hanggang ang mga katanungang ito ay hindi nasasagot, ang kaluluwa ng isang tao ay hindi nakakadarama ng kapayapan at ang buhay ay maaaring maging walang kabuluhan at walang kahulugan ang pagsusumikap.

Ang Qur`an ay nag-aanyaya sa tao na lakbayin ang kalupaan, magsagawa ng kaniyang sariling pagmamasid at mag-isip na mabuti kung papaano ang mga bagay na ito lumitaw

“Sahibihn mo (O Muhammad), “Lakbayin mo ang kalupaan at pagmasdan mo kung papaano Siya nagpasimulang lumikha. Kaya nga, ang Allah ay lilikha ng kaniyang kahuli-hilihang nilalang (ito’y ang patuloy na paglago). Katotohanan ang Allah, ay higit sa lahat ng bagay, ang Makapangyarihan.” (Qur`an 29:20)

Ang Pag-Likha sa Buong Sanlibutan

Sa pamamagitan lamang ng mabuting pag-iisip sa napakalawak at napakagandang mga nilikha na nakapaligid sa atin, ang bawat tao na nilalang ay maaaring umupo lamang at magnilay-nilay sa daigdig na nakapaligid sa kaniya, ay darating ang isang pagpapasiya na may isang matalinong gumawa, isang Manlilikha nitong kahanga-hangang sanlibutan.

Kapag nabasa mo ang naka-paskil na ito, pagmasdan mo ang bulwagang ito, pagmasdan ang gusaling ito, maaaring humanga ka sa mga desinyo. Maari mong isipin ang tungkol sa panahon na ginugol ng bawat tao upang maingat na pinili ang bawat titik nito, pagpili sa mga kulay, pagpili at paglalagay ng bawat labrilyo upang mapahanga ka rito - sinuman sa inyo na mga panauhin.

Ano ito para sa INYO, kayo po na bumabasa nito? Ano naman kaya ang mga ginawa ninyong desinyo? Ang masalimuot na bahagi sa loob ng inyong katawan, ang ginagawa ng inyong mga mata upang makita ang magandang nakapaskil na ito, ang inyong puso na sabik na basahin ang bawat salita nito, ang utak na ginagamit mo sa pag-iisip; na higit na mabilis at mas malakas kaysa sa kumpyuter ngayon na gawa ng tao. Sino ang nag-desinyo nito?

Ano naman kaya ang lupa na iyong kinatatayuan, bawat batas ng biyolohiya, kimika, at panggagamot, mula sa napakahalagang kalakasan katulad ng grabidad at magnitismong pang-elektrisidad, sa kaanyuan ng mga atomo at bawat elemento ay tumpak na nagkakalakiplakip na mabuo upang mangyari na magkaroon ng buhay?

Tignan mo ang daigdig na nasa loob ng sistema ng araw, ang buhay ay hindi mapapangalagaan kung ang pag-ikot ng Daigdig ay hindi wasto. Ang sistema ng araw ay isa lamang sa napakaraming mga sistema nito. Ang ating galaksiya, ang pulutong ng bituin ay isa lamang sa 100 milyong galaksiya sa sansinukob. Silang lahat ay nasa pagkakasunod-sunod at lahat ay wasto sa kalagayan. Sa halip na nagkakasalungatan sa bawat isa, sila ay nakalutang ayon sa kanilang ginagalawan na ito’y itinakda para sa kanila. Maaari bang magawa ng tao ito na tumpak ang ginagalawan at maaari ba na ang tao ay magagawa niya ito sa wastong katumpakan ? Maaari bang mangyari ito sa pamamagitan ng wastong pagkakataon, ang isang malaking pagsambulat nang walang tagapag-desinyo?

“Hindi ba nauunawaan ng mga hindi naniniwala na ang mga kalangitan at ang kalupaan ay iisa na magkakasama; At Aming pinaghiwalay-hiwalay sila at nilikha mula sa tubig ang bawat may buhay? Kung gayon, hindi ba sila naniniwal?“

“Katotohanan, sa paglikha ng mga kalangitan at ng daigdig at ang pagpapalit-palit ng kadiliman at ng liwanag ay mga tanda para sa kanila na nakauunawa.“ (Qur`an 3:190)

“At ginawa Niya para sa inyo ang gabi at umaga at ang araw at ang buwan, at ang mga bituin ay nagpapasailalim sa Kanyang kautusan. Katotohanan, ito ang mga tanda para sa mga tao na may wastong kaisipan.” (Qur`an 16:12)

ANG PAGLIKHA SA SANKATAUHAN

Kapag tinanggap na natin na mayroon isang tagapaglikha sa lahat ng bagay na ito, kinakailangan nating hanapin ang kasagutan ng ating pag-iral. Ang Qur`an ay nagpapaliwanag tungkol sa paglikha ng tao sa mga sumusunod na mga talata:

“O Sankatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon, Siya ang lumikha sa inyo mula sa iisang kaluluwa at mula dito ay lumikha ng kaniyang kasama at kumalat mula sa kanila ang lahat ng mga kalalakihan at kababaihan. At matakot sa Allah, na sa Kaniya ay humihiling ang bawat isa sa inyo , at ang iba’t-ibang magkakalahi. Katotohanan, ang Allah ay magpakailan man, na nasa inyo, ang isang Nagmamasid.” (Qur`an 4:1)

Kung ikaw ay makakatanggap ng isang kaloob, kahit na walang anomang dahilan, isang pangkaraniwang maiinom, o kaya’y aklat, Tinitiyak ko gagawin mo ang magpasalamat. Katiyakan ang tagapaglikha ang nagbigay sa iyo ng mata, puso at ng mga baga’ ay kinakailangan pasalamatan, kilalanin at papurihan. Ang Allah ay winika sa atin na ito ang layunin ng ating buhay; kilalanin, sambahin at sundin Siya.

“ Hindi ko nilikha ang jinn at ang sankatauhan maliban na Ako’y sambahin (nila) “ (Qur`an 51:56)

Sa pamamagitan ng ating pagkilala sa Kaniya sa lahat ng ating mga ginagawa, pasalamatan natin Siya sa pagkain na Kaniyang ipinagkaloob, ang inumin upang malunasan ang uhaw, ang mga damit na ating isinusuot; ang lahat ng bagay ay kinakailangan magkaroon pasasalamat para sa Kaniya.

Kapag pumunta naman tayo sa paglikha ng tao, ito’y napakaliwanag mula pa sa pasimula nang likhain ng Allah ang tao, hindi ito walang kabuluhan, na nilikha ang tao bilang katiwala ng Maykapal sa ibabaw ng lupa. Ang tao ay pinagkatiwalaan na linangin ito, panatilihin at pamahalaan ang daigdig ayon sa maka-diyos na patnubay na kaagapay ang katarungan sa lahat na umiiral.

“At (banggitin mo, O Muhammad), Nang wikain ng iyong Panginoon sa mga angels, “ Katotohanan, Maglalagay Ako sa lupa ng magpapatuloy na mangangalaga nito.” (Qur`an 2:30)

ang ilan sa maka-diyos na katangian ng pagkamaawain, mapagpatawad, at kabutihan.

MAY BUHAY BA PAGKATAPOS NG KAMATAYAN?

Ang mga Muslim ay naniniwala na sa buhay na ito ay isang pansamantalang himpilan, isang paghahanda para sa buhay na walang hanggan sa kabilang buhay.

Ang Buhay sa daigdig na ito ay hindi ang hangganan. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan datapwat pagpapalit ng bagong daigdig, isang hakbang tungo sa kabilang buhay; walang hanggang tahanan sa kalangitan o kaya’y kaparusahan sa impierno. Bubuhaying muli ng Allah ang lahat sa Araw ng Paghuhukom at ang sankatauhan ay magsusulit sa kanilang mga ginawa ayon sa kanilang karangalan batay sa pagpapasiya at malayang kaisiapan. Ang sankatauhan ay pinagkalooban ng pumili na sundin ang banal na alituntunin at anihin nito ang walang hanggang gantimpala sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Ang paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan sa Islam ay isa sa haligi ng pananampalataya.

“Ang bawat kaluluwa ay makararanas ng kamatayan, at ikaw ay makatatanggap lamang (ng lubos) na kabayaran sa Araw ng Pagkabuhay na Maguli. Kaya nga, sinuman na lumayo sa Apoy at makapasok sa Paraiso ay makakamit ang (kaniyang ninais). At ano ang buhay sa daigdig na ito, kundi ang magpakaligaya sa kahibangan.” (Qur`an 3:185)