ANG BANAL NA MOSQUE SA MAKKAH

May tatlong banal na lugar sa Islam na ang isang Muslim ay itinatagubilin na maglakbay dito, ang Haramain; ang Banal na Mosque sa Makkah at ang Mosque ng Propeta sa Al-Madina at ang Al-Aqsa na mosque sa Jerusalem. Ang katangian ng mga mosque na ito ay binanggit sa mga sumusunod na kawikaan ng propeta Muhammad:

“Dapat na ganapin ang paglalakbay sa tatlo lamang na mosque: ang aking mosque (sa Al-Madina), ang Banal na Mosque (sa Makkah), at ang al-Aqsa mosque (sa Jerusalem).” (Iniulat ni Bukhari at Muslim)

“Ang isang panalangin sa Banal na Mosque (sa Makkah) ay katumbas ng 100,000 panalangin na higit pa sa ibang mosque, ang isang panalangin sa aking mosque ( sa Madina) ay katumbas ng 1,000, at ang isang panalangin sa Jerusalem [al-Aqsa Mosque] ay katumbas ng 500.” (Iniulat ni Bukhari)

“Ang unang Bahay (sambahan) na iniatas para sa sankatauhan ay yaong nasa Bakka (Makkah]; ito’y puno ng biyaya at patnubay para sa lahat ng nilalang.” (Qur`an 3:96)

Ang Banal na Mosque sa Makkah ay itinayo sa paligid ng Ka’ba, ang unang bahay na pinabanal para sa pagsamba sa Nagiisang Tunay na Maykapal. Ang Ka’ba ay isang payak na kudradong bato na walang anoman nasa loob,ito’y itinayo ni Propeta Abraham at ng kaniyang anak na si Ishmael at ito’y nasa orihinal na pondasyon na pinagtayuan ni Adan.

Sa silanganan sulok nito ng Ka’ba ay may isang itim na bato at kilala sa tawag na ‘al-Hajar al Aswad’ na ito lamang ang tanging natitira sa orihinal na gusali na itinayo ni Propeta Abraham at ng kaniyang anak.

Ang Ka’ba ay ang direksiyon na kung saan ang mga Muslim ay humaharap sa panalangin. Kailan man ay hindi ang Ka’ba o ang itim na bato ang bagay na sinasamba ngunit itoy nagsisilbi lamang bilang pananda ng dako na nagtatali sa mga Muslim sa pagsamba.

Ang dugo ng isang Muslim ay higit na mahalaga sa Allah kaysa sa Ka’ba at ang lahat nitong mga nakapaligid. (Tunay na Ulat)

ANG MOSQUE NG PROPETA SA AL-MADINA

Ang unang mosque na itinayo sa Islam ay ang itinayo sa Al-Madina ni Propeta Muhammad noong taon 622 CE. Ito ay napaka-payak na straktura na gawa mula sa kaputol na adobe at bato. Kalapit ng Mosque ay ang katamtamang bahay ng Propeta Muhamamd na dito siya inilibing na kabilang ang kaniyang dalawang kasamahan; si Abu Bakr As-Siddiq at Omar Ibn Al-Khattab.

Ang Mosque ay naging sentro ng komunidad; hindi lamang ginamit para sa pag-aaral at pagdiriwang, kundi sa pamamahagi ng kawanggawa, pakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng ibang banasa at pakikipag-pulong sa mga delegasyon nito. Pagkatapos na maitatag ang Mosque, ang komunidad ng Muslim ay nanirahan sa paligid nito at naging pinaka-sentro ng Estado.

Ang mga sunod-sunod na pagpapalawak sa mga nagdaang kasaysayan ay nangyari na ang Mosque ng Propeta ay naging kahanga-hangang arkitekturang obra-maestra sa ngayon.

Katabi ng mosque ay ang napakagandang kulay berdeng kupola at matatagpuan sa ilalim noon ay ang puntod ng Propeta Muhammad. May isang lugar sa loob ng Mosque, sa pagitan ng pulpito (minber) at ng puntod ng Propeta Muhammad at ito’y tinatawag na Ar-Rawda As-Shareefa” na dito ay higit na nais ng Muslim na manalangin sapagkat ibinibilang ito na lugar mula sa Paraiso.

ANG AL-AQSA MOSQUE SA AL-QUDS

“Siya ang Kataas-taasan na nagdala sa Kaniyang lingkod (si Muhammad) na naglalakbay ng gabi mula sa Al-Masjid Al-Haram hanggang sa Msjid Al-Aqsa, Na Aming pinagpala ang mga bakuran nito, upang maipakita Namin ang aming mga tanda. Katotohanan, Siya ang ganap na nakakarinig, at ang Ganap na Nakakakita. (Qur`an 17:1)

Ang Al-Aqsa Mosque na nasa lungsod ng Al-Quds (Jerusalem) ay ang ikatlong banal na pook sa Islam. Ito ay pinakamamahal sa puso ng mga Muslims sapagkat ito ang unang mosque na kung saan humaharap sa pagdarasal bago pa sa Ka’ba. Ito rin ang mosque nang ang Propeta Muhamamd ay kinuha sa gabi upang paglalakbay (Isra at Miraaj) at kung saan siya ang nanguna sa lahat ng Propeta sa pagdarasal.

Ang Al-Aqsa Mosque ay ang kabuoan ng maharlikang santuaryo, na kabilang dito hindi lamang ang Mosque ni Omar kundi pati na rin ang Kupolang Bato at iba pang pagkakakilanlan sa loob ng bakod na bato na binubuo mahigit 200 lugar. Ang lawak nito ay mahigit 144,000 metro kuadrado at kung magkagayon nasasakop nito ang mahigit ika-anim na bahagi ng lumang lungsod ng Jerusalem. Ang pagdarasal saan man dito sa looban ng santuaryo ay katumbas ng 500 ang bigat kaysa sa ibang pangkaraniwang mosque.