Ano ang Islam?

Ang Islam ay ang pananampalataya sa Nag-iisang Maykapal, ito’y isinalin sa wikang Arabic na Allah.
Siya ang Makapangyarihan sa lahat, Siya’y walang anyo o hugis na ating makikita.

Sa wikang Arabic, ang salitang Islam ay maraming kahulugan. Ito ay nagmula sa salitang ugat na س (seen), ل (laam) at م (meem), ‘Salaam’. Mula sa mga titik na ito, ang kahulugan ng ‘Islam’ ay nagpapakita sa literal na kahulugan bilang “pagsunod, pagsuko, kapayapaan at kaligtasan. Salaam ay kabilang din sa katangian ng Allah.

Ang Muslim naman ay isang tao na isinusuko niya ang kaniyang sarili sa pagsamba sa Allah, kung gayon ito’y nagpapatunay na ang lahat na nanininwala sa orihinal na mensahe sa Kaisahan ng Maykapal ay mga Muslim; Kabilang dito ang lahat ng mga Propeta, magmula kay Adam, Noe, Moises, Jesus, hanggang kay Muhammad

(Ang Kapayapaan at Pagpapala ng Allah ay sumakanila nawang lahat.)

Ang Islam ay dumating bilang kaawaan sa sankatauhan at kasama nito ang Kasulatan bilang gabay, ito’y tinatawag na Qur`an, ito ang salita ng Allah-na ipinahayag 1400 daang taon na ang nakaraan na walang pagbabago sa pasimula pa lamang. Ang Kasulatang ito kasama ang mga aral ng kahuli-hulihang Propeta na si Muhammad, ay ipinakita niya sa sankatauhan kung papaano gawin ang tamang kaugalian ayon sa iniatas ng Tagapaglikha para sa lahat ng aspeto ng buhay, kabilang ang pang-materyal at esperituwal.