MGA KABABAIHAN SA ISLAM

Ang Islam ay ipinahayag sa panahon na maraming mga tao sa buong mundo ang hindi tinatanggap ang katauhan ng mga kababaihan. Kung sila man ay kinikilala bilang may katauhan o hindi, ang kababaihan ay nanatili pa ring kinikilala bilang isang bagay na nilikha para maging hamak na tagapaglingkod sa kalalakihan.

Ibinalik ng Islam ang karapatan ng mga kababaihan na tinangay ng pagsama ng lipunan. Ang karangalan at pagkatao ay muling nanumbalik, na sila ay naging kapantay ang kalagayan sa mga kalalakihan. Ang pagpatay sa mga kababaihan ay ipinagbawal at ang karapatan ay ipinagkaloob sa mga kababaihan katulad ng pagkakaloob ng mamanahin na ito’y hindi umiral noong una pa. Ang ilan sa mga ito ay, ang mga kababaihan sa ngayon ay may karapan na magkaroon ng pansariling ari-arian at kung magkagayon may karapatan sa sarili na magkaroon ng salapi at kayamanan (sila’y walang tungkulin na maglaan para sa kanilang pamilya), may karapatan na umayon sa pag-papakasal (kinakailangan ang kanilang pag-sang-ayon), at gayon din panatilihin nila ang kanilang pangalan sa pagka-dalaga pagkatapos na magpakasal. Sa ngayon, sila’y may karapatan na makipaghiwalay, magkaroon ng edukasyon, ang bumuto; ang kanilang karapatan ay napakarami at naglalagay sa mga kababaihan hindi lamang kapantay sa pedestal, datapwat itinaas ang kanilang kalagayan sa maraming pagkakataon sa kalalakihan.

Iniulat ni Abu Hurayrah na ang isang lalake ay nagpunta kay Propeta Muhammad at nagtanong, “O Sugo ng Allah, sino sa mga tao ang higit na dapat bigyan ng kagandahang-loob at pakisamahan mabuti para sa akin?” Sumagot siya, “Ang iyong ina.” Nagtanong muli ang lalake, “at sino ang kasunod ?” Sinabi niya, “ang iyong ina.” “sino ang kasunod ? “ Sinabi niya, “ ang iyong ina.” At sino ang kasunod ?” Sinabi ng Propeta, “Ang iyong ama.” (Al-Bukari at Muslim)

Marami sa mga karapatan ay ipinagkaloob lamang kamakailan sa mga kababaihan sa mga taga-Kanluran; ang maliwanag na halimbawa nito ay ang karapatan na magkaroon ng sariling ari-arian, ang karapatan na magsagawa ng kaniyang sariling kagustuhan at karapatan na makipag-hiwalay ay ipinatupad sa mga batas nitong ika 19 na siglo pa lamang. Sa karagdagan pa, dahilan sa pagkaligaw ng kultura na nakikita sa ilang lipunan na hindi kabilang sa bansang Muslim, ang magkaroon ng anak na babae ay nananatili pa rin bilang isang pabigat. Ang pagpatay sa sanggol na babae ay nanatili pa rin sa pamamagitan ng aborsiyon, kaya nga itoy nag-iiwan ng malaking agwat sa bilang ng lalake at babae sa loob ng lipunan.

Ang pananaw ng Islam tungkol sa kalagayan ng kababaihan ay ipinahayag sa maikling pangungusap sa mga talata ng Qur`an:

“Ang kanilang Panginoon ay sumagot: “Hindi Ako nagkulang na gantimpalaan ang sinumang gumagawa ng anumang mabubuting gawa, siya man ay babae o lalake, kayo ay pantaypantay sa bawat isa sa inyo…” (Qur`an 3:195)